СО ЕЛЕКТРОНСКА ЦИГАРА НЕМА ЕФЕКТ НА ПАСИВЕН ПУШАЧ


Електронска цигара е сигурна алтернатива за тутунски цигари. Прочитајте испитувањето на научникот (Dr. G. Romagna, L. Zabarini, L. Baribelo, E, Bocchietto, S. Todeschi, E. Caravati) кои припаѓаат на лабараторијата за хемиски и токсиколопки истражувања ABICH S.l.r и научникот Dr. K. Farasalinos кој припаѓа Onazisovom Centru за кардиологија во Атина за одредување на хемиските својства за супстанците кои се испуштаат во животната средина со користењето на електронските цигари. Во текот на испитувањето се користени исклучиво Flavour Art течности за електронски цигари.